Skip

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden (hierna: “voorwaarden”) zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, waaronder tevens wordt verstaan een overeenkomst die via de webshop is aangegaan, tussen Ticra, mede handelend onder de naam Dundalk Leisurecraft Europe (hierna: “Ticra”) en een koper, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Ticra, waarbij voor de uitvoering door Ticra derden zijn ingeschakeld.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere (algemene) voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Ticra en de koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Offertes, aanbiedingen en prijsverhogingen


1. Alle offertes en aanbiedingen van Ticra zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien de zaak waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Ticra kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aan biedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten en administratiekosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, is Ticra daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5. Indien een samengestelde prijsopgave is geoffreerd en indien slechts een deel van die offerte zal worden uitgevoerd, is Ticra gerechtigd voor dat deel een nieuwe prijsopgave te hanteren.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
7. Indien Ticra bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is Ticra onder de navolgende omstandigheden gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
a) Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
b) indien de prijsverhoging voortvloeit uit een op Ticra rustende verplichting ingevolge de wet;
c) In andere gevallen (waaronder tevens doch niet uitsluitend wordt verstaan een kostprijsverhoging door de leverancier), met dien verstande dat de koper gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10%, tenzij Ticra alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren.

Artikel 3. Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper Ticra derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Ticra dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2. Ticra heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Ticra is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4. Indien Ticra gegevens behoeft van de koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de koper deze juist en volledig aan Ticra ter beschikking heeft gesteld.
5. Bij verzending en/of montage van bestelde zaken, dient de koper op de aangegeven dag van aflevering op het afleveradres aanwezig te zijn dan wel duidelijke instructies voor de transporteur achter te laten. Indien de transporteur op een later tijdstip een volgende poging moet doen tot levering van de zaken, is Ticra gerechtigd hiervoor gemaakte kosten te factureren aan de koper. De koper dient zelf zorg te dragen voor een goede toegankelijkheid van de locatie waar de zaak geleverd wordt. De koper is voorts zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen of ontheffingen.
6. Indien voor het plaatsen van de zaken een machine en/of andere hulpmiddelen ingehuurd moet(en) worden, zijn deze extra kosten voor de koper, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Ticra zal de werkzaamheden in dat geval niet eerder uitvoeren of doen aanvangen dan nadat de koper schriftelijk akkoord heeft gegeven.
Pagina 1/5
Outdoor
8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Ticra een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken, hieronder wordt onder andere doch niet uitsluitend verstaan een technisch onmogelijke aanpassing ofwel aanvullende levering van niet meer beschikbare zaken.
9. Indien de koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van datgene waartoe hij in het kader van de door Ticra uit te voeren werkzaamheden jegens Ticra gehouden is, dan is de koper aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Ticra daardoor direct of indirect ontstaan.
10. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de koper over op het moment waarop zaken in de macht van de koper worden gebracht, dan wel indien koper gebruik maakt van een door haar ingezette transporteur op het moment dat de zaken zich onder de desbetreffende transporteur bevinden.
11. Nadat de zaak is geleverd, is de koper verplicht tot afname daarvan. Indien de koper afname van de zaak weigert, is Ticra gerechtigd de zaak op te slaan op kosten van koper.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Ticra is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder dat Ticra gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding, indien:
a) De koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
b) Na het sluiten van de overeenkomst aan Ticra feiten of omstandigheden zijn gebleken op grond waarvan Ticra goede grond heeft te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen.
c) Sprake is van een prijsverhoging als bedoeld in artikel 2 lid 7 sub c, waarbij Ticra de koper schriftelijk in de gelegenheid heeft gesteld om binnen een redelijke termijn de overeenkomst te ontbinden en de koper niet reageert dan wel uit gedragingen van koper blijkt dat hij niet zal instemmen met een prijsverhoging.
d) De koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
e) Indien door de vertraging aan de zijde van de koper niet langer van Ticra kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oor – spronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
f) Zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van Ticra kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de koper toerekenbaar is, is de koper gehouden tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien Ticra op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan
4. Uitsluitend indien de overeenkomst door Ticra wordt opgezegd wegens omstandigheden aan de zijde van Ticra, zal Ticra, na overleg met de koper, zorgdragen voor overdracht van de (nog te verrichten) werkzaamheden aan een derde. In de navolgende gevallen staat het Ticra tevens vrij de overeenkomst terstond en met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel te ontbinden, zonder dat Ticra gehouden is tot betaling van enige schadevergoeding:
– ingeval van liquidatie;
– ingeval van, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement;
– ingeval van beslaglegging ten laste van de koper;
– ingeval, van schuldsanering;
– ingeval van een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken. De vorderingen van Ticra op de koper zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
5. Indien de koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, volledig aan de koper in rekening worden gebracht. De annuleringskosten hebben een minimum van 15% van het orderbedrag en dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na annulering.
6. Indien de wederpartij niet tevreden is over de zaak, dan bestaat de mogelijkheid om binnen 7 dagen na levering en na schriftelijk
bevestiging door Ticra de zaak, mits ongebruikt en onbeschadigd, in goede staat en originele verpakking, te retourneren. Een eventueel gedane vooruitbetaling van de geretourneerde zaken wordt na ontvangst van de zaken door Ticra uiterlijk binnen 30 dagen aan de wederpartij vergoed. De koper dient zelf zorg te dragen voor franco terugzending van de zaak. Deze afkoelingsperiode geldt niet in de volgende gevallen:
Pagina 2/5
Outdoor
– aankopen die speciaal, op bestelling zijn gemaakt;
– aankopen die ter plaatse opgebouwd moeten worden;
– aankopen die redelijkerwijs niet zonder machines, gereedschappen of andere hulpmaterialen geplaatst kunnen worden.

Artikel 5. Overmacht

1. Ticra is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien Ticra daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening kan komen.
2. Ticra heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ticra haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Ticra kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien Ticra ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Ticra gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling en incassokosten

1. Betaling dient te allen tijde te geschieden conform de overeenkomst en in ieder geval voorafgaand aan de levering van de zaken. Indien de factuur geen betalingstermijn noemt, dient betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Ticra aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Ticra aangegeven.
2. Bij gebreke van tijdige betaling van een factuur, is de koper van rechtswege in verzuim. De koper is alsdan een wettelijke (handels)rente verschuldigd.
3. Ticra heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.
4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
5. Indien de koper in gebreke is of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Ticra in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Ticra totdat de koper alle verplichtingen uit de met Ticra gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door Ticra geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Ticra veilig te stellen en zal zich steeds als een goed huisvader over de zaken ontfermen.
4. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om Ticra daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De koper verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal. De koper dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Ticra ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Ticra gerechtigd tot deze penningen. Indien en voor zover nodig verbindt de koper zich er jegens Ticra bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
6. Voor het geval Ticra haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Ticra en eventueel door Ticra ingeschakelde derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Ticra zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8. Conformiteit, onderzoek en reclames

1. Ticra garandeert dat de door haar te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daarvan op het moment van levering redelijkerwijs verwacht mogen worden bij een normaal en daartoe bestemd gebruik. Daarbij geldt dat hout een natuurproduct is en derhalve altijd werkt. Deze werking wordt beïnvloed door factoren van buitenaf (zoals onder andere doch niet uit sluitend wisselende temperaturen, vocht en zonlicht). Om deze reden geeft Ticra geen garantie ten aanzien van mogelijke gevolgen van de werking van hout, zoals onder andere doch niet uitsluitend krom trekken, scheuren en naden tussen planken.
2. De koper staat er jegens Ticra voor in dat de zaak en haar eigenschappen voldoen aan de regelgeving van het betreffende land danwel de betreffende plaats waar de zaak geleverd wordt.
3. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt uitsluitend bij een normaal gebruik en ziet enkel op materiaalfouten. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van ten hoogste 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de door Ticra verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de door die producent verstrekte garantie en termijn, tenzij schriftelijk anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de koper in rekening gebracht worden.
4. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien:
– een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de zaak;
– onjuiste opslag of onderhoud van de zaak door de koper en / of door derden;
– buiten aanwijzingen van Ticra om, de koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, of daaraan andere zaken hebben bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden;
– de zaak of meegeleverde zaken worden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze;
– de zaak door de koper niet is geïnstalleerd en/of gebruikt volgens de meegeleverde montage en gebruikershandleiding;
– de zaak door de koper niet is geïnstalleerd volgens de plaatselijke bouwvoorschriften;
– indien een hout gestookt goed is opgestookt met andere producten dan schoon en droog haardhout. Hierbij geldt dat producten met abnormale brandeigenschappen zoals onder andere doch niet uitsluitend verlijmd hout, triplex en geverfd hout excessiever temperaturen tot gevolg kunnen hebben die de zaak kunnen beschadigen;
– er sprake is van normale slijtage;
– er sprake is van barsten/scheuren door oververhitting;
– ovens niet op de juiste wijze zijn gehard; er dient te allen tijde langzaam opgestookt te worden volgens het schema;
– er sprake is van normale haarscheurtjes als gevolg van uitzetting en krimp.
De koper komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Ticra geen invloed op kan uitoefenen, daaronder onder andere doch niet uitsluitend begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
5. De koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaak hem ter beschikking wordt gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en/ of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 7 dagen na ontdekking althans binnen 7 dagen nadat de koper het gebrek had kunnen ontdekken, schriftelijk aan Ticra te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten inclusief foto´s daarvan zodat Ticra in staat is adequaat te reageren. De koper dient Ticra in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. Voorts is de koper in het geval van direct zichtbare transportschade gehouden deze schade binnen 24 uur schriftelijk aan Ticra te melden. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten inclusief foto´s daarvan.
6. Indien de koper tijdig en conform artikel 8.4 reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De koper blijft ook in dat geval gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan wel indien niet conform artikel 8.4 is gereclameerd, komt aan de koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadevergoeding, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.
8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, zal Ticra de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving van het gebrek door de koper, ter keuze van Ticra, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de koper voldoen. In geval van vervanging is de koper gehouden om het oorspronkelijke goed onmiddellijk aan Ticra te retourneren en de eigendom daarover aan Ticra over te dragen, tenzij Ticra schriftelijk anders aangeeft.
Pagina 4/5
Outdoor
9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten die daardoor zijn ontstaan aan de zijde van Ticra, daaronder begrepen de onderzoekskosten volledig voor rekening van de koper.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. Indien Ticra aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden is geregeld.
2. Ticra is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ticra is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Ticra is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Ticra aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Ticra toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.
5. Ticra is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
6. Indien Ticra aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, is de aansprakelijkheid van Ticra beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. De aansprakelijkheid van Ticra is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
8. Indien door het gebruik van hulpmiddelen schade ontstaat aan bijvoorbeeld de tuin of bestrating, is dit voor de eigen verantwoordelijkheid van de koper.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ticra.

Artikel 10. Vrijwaring

1. De koper vrijwaart Ticra voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Ticra te wijten is.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

1. Ticra behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet, de Rijksoctrooiwet 1995 en andere intellectuele wet- en regelgeving. Ticra heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de koper ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Ticra of overeenkomsten die met haar gesloten zijn worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Midden-Nederland, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 13. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland onder dossiernummer 70489874.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Ticra.

3. De Nederlandse tekst van de voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 14. Persoonsgegevens

Ticra dient voor de levering van haar zaken en de uitoefening van haar werkzaamheden te beschikken over persoonsgegevens. Alle door de koper verstrekte persoonsgegevens worden door Ticra uitsluitend verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Eventuele beperkingen van Internet ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens liggen buiten de invloedssfeer van Ticra en kunnen Ticra niet worden aangerekend.

Search

Harvia M3 met zijwanddoorvoer

• Houtgestookte saunakachel
• RVS afwerking voor duurzaamheid
• Efficiënte en gelijkmatige warmteverdeling
• Voorzien van aslade voor eenvoudige schoonmaak
• Aanbevolen voor ruimtes tot 13 m²
• Incl : RVS schoorsteenset, hitte beschermplaten en saunastenen

Neem direct contact op via:
Tel. nr: +31 321311564

Openingstijden:

Ma t/m vr: 8:30 – 17:30u
Zaterdag: 9:00 – 16:00u

De Oude IJssel 14
8253 PV Dronten

Showroombezoek plannen